Қазақстан Республикасы ІІМ М.Бөкенбаев атындағы Ақтөбе заң институты

Жоспарлау және бақылау бөлімі

22.12.2022

Бөлім басқарушылық қызметті жетілдіруге, кешенді талдаулар жасауға, басқарушылық шешімдердің, институттың негізгі міндеттерін айқындайтын негізгі ведомстволық және нормативтік құжаттардың орындалуын жоспарлауға және бақылауды ұйымдастыруға елеулі үлес қосады.       

Сондай-ақ, бөлім институт Регламентіне және жедел кеңес туралы ережеге сәйкес институттың алқалы органының қызметін ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді; институт қызметкерлерінің қызметтік іссапарларын жоспарлау мен ұйымдастыруды “Қазақстан Республикасының шегінде мемлекеттік мекемелердің қаражаты есебінен ұсталатын қызметкерлерінің қызметтік іссапарлары туралы ережені бекіту туралы” Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 11 мамырдағы № 256 Қаулысына сәйкес жүзеге асырады мемлекеттік бюджет, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Парламентінің депутаттары”; жоспарлау және бақылау бөлімі туралы Ережені басшылыққа ала отырып, өз құзыреті шегінде ІІМ алқалы органдарының отырысына басшылықтың қатысуы үшін талдамалық материалдар дайындау.

“Ішкі істер органдарында мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарын әзірлеу, іске асыру, мониторингілеу және бағалау жөніндегі Нұсқаулықты бекіту туралы”Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2010 жылғы 11 тамыздағы № 349 бұйрығы негізінде оқу орнының қызметін жоспарлауды үйлестіруді қамтамасыз етеді.

2012 жылы бөлімнің міндеттері кеңейтілді. Қазіргі уақытта бөлім “жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру туралы” Қазақстан Республикасының 1997 жылғы 16 маусымдағы № 127-I және “азаматтық қорғау туралы”2014 жылғы 11 сәуірдегі № 188-V 3PK заңдарына сәйкес жұмылдыру жұмысы және азаматтық қорғау саласындағы қызметті ұйымдастырушылық қамтамасыз етуді жүзеге асырады.

Бөлім қызметкерлеріне жоғары талаптар қойылады. Қызметкерлер өз міндеттерін орындаудың үлгісі болуға, жоғары кәсіби дайындығы мен ұйымдастырушылық қабілеттеріне ие болуға, қолданыстағы заңнаманы терең білуімен, жоғары қызметтік және штабтық мәдениетімен, мінсіз тәртібімен, орындаушылығымен, бастамашылығымен және қойылған міндеттерді орындауға шығармашылықпен қарауымен ерекшеленуге тиіс.

Бөлімше 2016 жылы Қазақстан Республикасы ІІМ Ақтөбе заң институтының жоспарлау және үйлестіру бөлімшесі ретінде құрылды.М. Бөкенбаева.

2019 жылдың қараша айында жоспарлау және үйлестіру бөлімі жоспарлау және бақылау бөлімі болып қайта құрылды (ІІМ-нің “ұйымдық-штаттық өзгерістер туралы”№ 975 бұйрығы).

 Құрылған жоспарлау және бақылау бөлімінің м.а полиция подполковнигі Айнагуль Тайшыбаева Сагандуковна басқарады, оның қарамағында аға инспектор полиция майоры Жанат Кеңесовна Кудайбергенова, аға инспектор полиция майор Азамат Кунтуевич Садыков, аға инспектор полиция майоры Қуаныш Бекзат Дүзелбайұлы, инспектор полиция майоры Мейрамгуль Бериковна Елеусизова,  инспектор полиция лейтенанты Мухит Канатович Ергалиев, жұмыс істейді.

Бөлімнің міндеттері мен функциялары:

1) ақпаратты жинау және институттың қызметтік жұмысын, бөлімшелердің жұмысын талдау. Осы негізде олардың қызметін, ақпараттық және есеп беру құжаттарын жетілдіру жөнінде ұсыныстар дайындау;

2) институттың перспективалық және негізгі іс-шараларын жоспарлау;

3) кешенді қызметтік, қаржылық-шаруашылық және өзге де міндеттерді шешу бойынша қызметтердің өзара іс-қимыл жасауы мен жұмысын бақылауды қамтамасыз ету;

4) бейбіт және соғыс уақытындағы міндеттерді орындауға институттың жедел-қызметтік және жұмылдыру дайындығын қамтамасыз ету;

5) институт бөлімшелерінде орындаушылық тәртіпті нығайту, бөлімшелер мен қызметтердің қойылған міндеттерді, бұйрықтар мен нұсқауларды орындауын бақылау.

9. Бөлім қызметі:

1) нұсқаулықтардың, бұйрықтардың, нұсқаулардың, жедел кеңестердің шешімдерін, институттардың, факультеттердің, кафедралар мен бөлімдердің ұсыныстарын ескере отырып, институттың перспективалық және ағымдағы жоспарларын әзірлеу;

2) институттың жұмыс жоспарларының уақтылы және толық орындалуына бақылауды жүзеге асыру;

3) институттардың, факультеттердің, кафедралардың, қызметтер мен бөлімшелердің жұмысын жоспарлауды жүзеге асыруға әдістемелік көмек көрсету;

4) институт жұмысының ай сайынғы күнтізбелік кестесін әзірлеу;

5) институт бастығының тапсырмасы бойынша Қазақстан Республикасы Президентінің заңдары мен жарлықтарын және Үкіметінің қаулыларын, Қазақстан Республикасы ІІМ бұйрықтары мен нұсқауларын іске асыру бойынша арнайы кешенді және мақсатты жоспарларды дайындау;

6) институт бастығы жанындағы жедел кеңес өткізуді жоспарлау және дайындау;

7) ІІМ оқу орындарының қызметін жоспарлаудың қолда бар оң тәжірибесі туралы ақпаратты зерделеу және қорыту;

8) анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралардың, оның ішінде жоғары тұрған инстанциялар жүзеге асыратын инспекторлық және өзге де тексерулер барысында анықталған кемшіліктерді жою жөніндегі іс-шаралардың орындалуын бақылау;

9)  институт бастығының бір жолғы тапсырмаларының орындалуын бақылау;

10) Қазақстан Республикасы ІІМ және басқа да мемлекеттік органдары мен ұйымдарының нормативтік-құқықтық актілерінің, алқа шешімдерінің, жедел кеңестерінің, қызметтік құжаттарының орындалуын бақылауды ұйымдастыру;

11)  институттың құрылымдық бөлімшелері қызметінің жоғары тұрған органдарымен кешенді инспекторлық тексеру барысында анықталған кемшіліктерді жою бойынша іс-шаралардың орындалуын бақылау;

12) орындалған іс-шараларды бақылаудан алу орындаушылар атқарылған жұмыс туралы институт бастығына немесе жетекшілік ететін орынбасарларға баяндағаннан кейін ғана (Құжаттамалық қамтамасыз ету тобына тіркелген орындау туралы құжатты жоспарлау және бақылау бөліміне орындаушының қолы қойылып, бақылау карточкасына белгі қою үшін ұсынады);

13) іссапарға жіберу туралы бұйрықтардың жобаларын дайындау, іссапар куәліктерін ресімдеу және іссапар нәтижелері бойынша есептерді қабылдау;

 14) Қазақстан Республикасы ІІМ алқасына институттың атқарған жұмысының нәтижелері туралы анықтама дайындау.